ซ่อมเครื่องกนกรัตน์

อาการเปิดไม่ติดเปิดติดแล้วลงโปแกรมใหม่